Historia gminy Tłuchowo - lata 1945 - 1990


Pierwszym po II wojnie światowej wójtem został wybrany Antoni Plec z Kamienia Kotowego, a sekretarzem Stefan Nadolski
Urząd Gminy przeniesiony został do swojej dawnej przedwojennej siedziby.

30 czerwca 1946 r. odbyło się pamiętne referendum 3xTAK.
Przed referendum miały miejsce napady grup zbrojnego podziemia na posterunek policji i urząd gminy. Na szczęście nie miały one tragicznych skutków. Kończyły się jedynie na niszczeniu dokumentów.

Przeprowadzono reformę rolną.
W gminie Tłuchowo rozparcelowano 10 majątków ziemskich: w Jasieniu, Kamieniu Kmiecym, Kłobukowie, Kozirogu Leśnym, Kozirogu Rzecznym -dwa, Tłuchowie, Tłuchówku, Turzy Wilczej i Wyczałkowie.
Bezrolni i małorolni chłopi otrzymali ziemię z parceli majątków.

W 1946 r. wójtem gminy został wybrany Apolinary Mąkowski, a sekretarzem Hieronim Sochocki.
6 listopada 1948 r. stanowisko wójta objął Walenty Frejlichowski, a przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej został Edward Nowakowski.

W roku 1950 nastąpiła zmiana podziału administarcji terenowej kraju. Zniesione zostały gminy i stanowisko wójta.

Podstawową jednostką administracji stała się gromada - Gromadzka Rada Narodowa i jako organ wykonawczy jej "Prezydium".
Przewodniczącym GRN w Tłuchowie został Walenty Frejlichowski, a później od roku 1952 - Stanisław Leszczyński.

W 1954 r. w myśl hasła "władza bliżej obywatela" dotychczasowe obszary gromad, podzielona zostały na mniejsze.
Gromada w Tłuchowie podzielona została na trzy gromady, których siedziby były w Tłuchowie, Jasieniu i Mysłakówku.

Gromada w Tłuchowie - Kamień Kotowy, Kłobukowo, Michałkowo, Tłuchowo, Tłuchówek, Marianki, Wyczałkowo - Przewodniczącym GRN był Stanisław Leszczyński.

Gromada w Jasieniu - Jasień, Julkowo, Kamień Kmiecy, Małomin, Jasień Rumunki, Turza Nowa, Turza Wilcza - Przewodniczącym GRN był Józef Ostrowicki.

Gromada w Mysłakówku - Koziróg Leśny, Koziróg Rzeczny, Malanowo, Malanówko, Mysłakowo, Mysłakówko, Suminek, Podole, Źródła - Przewodniczącym GRN był Henryk Głodkowski.

Takie rozdrobnienie i stosunkowo mały zakres kompetencji nie wytrzymały próby czasu, gdyż mieszkańcy większość spraw załatwiać musieli w powiecie
Zaczęła następować ponowna komasacja Gromad.
W 1959 r. połączone zostały dwie gromady w Jasieniu i Tłuchowie, a w 1972 r. również trzecia w Mysłakówku w jedną Gromadę w Tłuchowie.

Przewodniczącym GRN w Tłuchowie, po odwołaniu Stanisława Leszczyńskiego, w 1964 r. został Stanisław Jankowski, a w roku 1967 Eugeniusz Bronikowski.
Przez pewien czas funkcję Przewodniczącego pełnili również: Edmund Baranowski, Kazimierz Słodowicz a później Eugeniusz Witkowski.

W 1973 roku wszedł w życie nowy podział administracyjny kraju. Zniesiono powiaty i utworzono 49 województw. Utworzono gminy jako podstawowe jednostki administarcji państwowej i stanowisko naczelnika gminy.
Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy Nr XVIII/88/72 z 6 grudnia 1972 r. utworzona została gmina Tłuchowo w województwie włocławskim.

Pierwszym naczelnikiem gminy został mgr inż. Tomasz Woźnicki, a Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej Jan Grzeszkiewicz z Tłuchówka.

W myśl zaleceń politycznych władz partyjnych, funkcje przewodniczących gminnych rad, zaczęli z urzędu pełnić sekretarze gminnych komitetów partii.
Od 28 grudnia 1974 r. funkcję tę pełnił sekretarz KG PZPR w Tłuchowie Stanisław Zakrzewski, a od lutego 1976 pani mgr Stanisława Antoszewska.

W roku 1982 oddano do użytku nowy budynek urzędu gminy.

W budynku tym obecnie znajdują się: Urząd Gminy Tłuchowo, Urząd Pocztowy w Tłuchowie, Gminna Biblioteka Publiczna w Tłuchowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz automatyczna centrala telefonizna TP SA.
Pod koniec lat osiemdziesiątych włądze lokalne i organizacje społeczne uzyskały nieco więcej swobody decyzyjnej i samorządności.

19 czerwca 1988 roku odbyły się wybory do rad narodowych, według nieco zmienionej ordynacji - wybrani radni mieli prawo samodzielnego wyboru przewodniczącego rady. Przewodniczącym wybrany został wieloletni tłuchowski nauczyciel - pan Tadeusz Pawłowski.
Naczelnikiem Gminy pozostał pan Tomasz Woźnicki.